Spravujeme Vaše bývanie

Správcovská firma, s. r. o.

Rozsah poskytovaných služieb a GDPR


Správcovská firma vykonáva správu bytových domov, polyfunkčných domov a administratívnych budov v Spišskej Novej Vsi a jej okolí.

Správcovská firma zabezpečuje prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo overených subdodávateľov širokú škálu činností, ktoré patria ku správe nehnuteľností: 

- vedenie samostatného účtovníctva,

- sledovanie čerpania fondu opráv podľa požiadaviek klienta,

- vyhotovenie mesačných zálohových predpisov,

- sledovanie úhrad a vymáhanie pohľadávok,

- ročné vyúčtovanie,

- poistenie nehnuteľnosti,

- zabezpečenie výkonu všetkých prác,

- technické revízie,

- organizovanie výberových konaní na dodávateľov,

- súdne vymáhanie pohľadávok,

- zabezpečovanie pohotovostných služieb.


Ochrana osobných údajov

Správcovská firma, s.r.o., so sídlom Letná 47/41, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 667 244, je prevádzkovateľom informačných systémov, ktoré obsahujú osobné údaje dotknutých osôb, pričom osobné údaje nadobúda a spracúva v súlade s aktuálne platnou legislatívou o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

„Zodpovedná osoba“ v oblasti GDPR pre našu spoločnosť je Juliana Mlynárčiková (juliana.mlynarcikova@sfsnv.sk).

Od 25.5.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) označované aj GDPR General Data Protection Regulation a zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov nasledovne:

Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z plnenie zákonných povinností. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého Správcovská firma, s.r.o. postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti Správcovskej firmy, s.r.o. vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré jej boli vymedzené osobitnými predpismi, najmä § 9 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom verejnej moci) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,

e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Správcovská firma, s.r.o., Letná 41, 052 01 Spišská Nová Ves, osobne alebo elektronicky na e-mailovej adrese juliana.mlynarcikova@sfsnv.sk.

Informácia o spracovaní osobných údajov

Viac informácii o účele spracovania osobných údajov, právnom základe spracovania osobných údajov, príjemcoch osobných údajov a lehote uchovávania osobných údajov nájdete v nasledovnom dokumente. Predmetný dokument je k dispozícii k nahliadnutiu aj v kancelárii našej spoločnosti.