Spravujeme Vaše bývanie

Správcovská firma, s. r. o.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov


Spoločenstvo je právnická osoba založená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia bytového domu, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vedenom okresným úradom v sídle kraja.

Správcovská firma, s.r.o. úzko spolupracuje so spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy, ktorou spoločenstvo poveruje našu spoločnosť výkonom niektorých činností spojených so správou bytového domu

Táto sekcia je určená najmä predsedom spoločenstiev ale aj všetkým, ktorí majú hlbší záujem o dianie v ich bytovom dome. 


Vzor zápisnice zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Z každého zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov musí byť spísaná zápisnica s predpísanými náležitosťami a podpísaná overovateľmi (§ 14a ods. 5)

Vzor prezenčnej listiny 

Originál prezenčnej listiny tvorí prílohu zápisnice zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Oznámenie o konaní schôdze

Termín, miesto a program schôdze vlastníkov musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome oznámené najneskôr sedem dní vopred.

Vzor evidencie rozhodnutí 

Predseda spoločenstva je povinný viesť a priebežne aktualizovať evidenciu rozhodnutí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome . Predseda zároveň zodpovedá za správnosť evidencie. (§ 9 ods. 5 písm. c)

Hlasovacia pomôcka

Pomôcka pri hlasovaní na zhromaždení vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome .