Spravujeme Vaše bývanie

Správcovská firma, s. r. o.

Správcovská firma - dokumenty na stiahnutie


Žiadosť o vydanie stanoviska k úprave bytu / nebytového priestoru

Súčasťou priloženého dokumentu sú aj bližšie informácie o podávaní žiadostí (ako, kde a pri akých prácach je potrebné podať predmetnú žiadosť).   

Žiadosť o poukázanie preplatku na účet

Žiadosť je potrebné vyplniť a zaslať poštou alebo elektronicky na adresu našej spoločnosti.  

Formulár pre ohlásenie zmeny počtu osôb

Súčasťou priloženého dokumentu sú aj bližšie informácie o podávaní žiadostí.

Hlasovacia pomôcka 

Pomôcka pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. 

Domový poriadok

Vzor domového poriadku, ktorý je potrebné aktualizovať podľa špecifík príznačných pre každý bytový dom. 

Splnomocnenie na zastupovanie na schôdzi vlastníkov bytov a NP

Splnomocnenie jediným vlastníkom bytu.

Splnomocnenie viacerými vlastníkmi bytu.

Splnomocnenie na zastupovanie na všetkých schôdzach v mene vlastníka bytu. 

Zmluva o výkone správy

Vzor zmluvy o výkone správy 
(zmluva sa uzatvára v prípade, ak v bytovom dome nie je zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov a NP).